Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Cyfrifoldeb

Er ein bod yn fusnes teuluol bach, nid ydym byth yn tanbrisio ein heffaith ar y gymuned leol. Mae ein rôl yn y gymuned yn hollbwysig i gynaliadwyedd y busnes.

Rydym wedi gwneud tri ymrwymiad,

 • integreiddio arferion busnes cyfrifol ym mhob agwedd o waith beunyddiol.
 • ysbrydoli, arloesi ac arwain trwy rannu dysgu a phrofiad a chyfathrebu ymrwymiad y busnes i arferion busnes cyfrifol
 • ceisio bod yn rhagweithiol mewn gweithgareddau nad ydynt yn rhan o’r gwaith masnachol o redeg y busnes, gweithgareddau fel rhoi amser/adnoddau, gweithio gydag ysgolion a’r gymuned – i fod yn gymdeithasol gyfrifol

Mae Birchgrove yn ac mae wastad wedi bod yn sensitif ac atebol i ddiwylliant ei gymuned a’i gwsmeriaid. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn fewnol ac allanol ac maent yn rhyngddibynnol ar y busnes, cymdeithas a’r amgylchedd. Mae’r rhain yn werthoedd pwysig iawn yng Nghymru.

Bwyd Rhyddid

Pum rhyddid Bwyd Rhyddid:

 • Rhyddid rhag newyn
 • Rhyddid rhag salwch a chlefydau
 • Rhyddid rhag ofn a gofid
 • Rhyddid rhag poen ac anafiadau
 • Rhyddid i fynegi ymddygiad arferol

Bwyd Rhyddid yw’r unig gynllun sicrwydd fferm a labelu bwyd yng ngwledydd Prydain ar gyfer lles anifeiliaid.

Mae nod ardystio Bwyd Rhyddid yn rhoi sicrwydd i brynwyr fod y cynllun yn cael ei gefnogi gan yr RSPCA, un o’r elusennau anifeiliaid uchaf eu parch yn y byd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth yng ngwefan Bwyd Rhyddid yr RSPCA.

Ol Troed Carbon Isel

Mae Birchgrove wedi mesur ei Ôl Troed Carbon (Prifysgol Bangor 2010), ac roedd y canlyniadau’n isel. Gan ein bod yn awr yn gwybod ein hôl troed carbon byddwn yn gofalu ei fod yn cael ei rewi yn y lle cyntaf, fel ein bod yn cyflwyno arferion gwrthbwyso i’w leihau heb i hynny ein hatal rhag tyfu. Y tasgau gwrthbwyso hyn yw:

 • plannu mwy o goed, sef perllannau, fydd yn cynhyrchu mwy o fwyd fesul erw
 • gweithredu’n sinciau carbon
 • rhoi cysgod i’r ieir
 • ymchwilio mwy o arferion symbiotig
 • chwilio am ffynonellau ynni amgen wrth iddynt ddod yn fwy effeithlon a hyfyw
 • gwella arbedion effeithlonrwydd yn y gadwyn gyflenwi

Byddwn yn mesur yr ôl troed eto yn 2013 i sicrhau bod yr arferion gwrthbwyso yn gweithio.

Mae ADAS wedi cynnal asesiad effaith amgylcheddol yn Birchgrove. Rydym wedi gwneud ein hymchwil bioamrywiaeth ein hunain a daethom ar draws 58 rhywogaeth o goed, planhigion a gweiriau.

Pecynnu dwyieithog

Yn Birchgrove mae gennym bolisi dwyieithog ar gyfer ein gweithle, ein holl ddeunyddiau pecynnu a’n holl ddeunyddiau marchnata.

Diogelwch Bwyd

Mae Birchgrove yn cynhyrchu wyau iachus fforddiadwy.

Mae gan Wyau Birchgrove bolisïau SALSA (Cyflenwr Diogel a Lleol) a HACCP llawn ac mae ein holl staff wedi cael hyfforddiant Trin Bwyd a achredwyd i lefel 2.

Rydym yn hoffi galw ein hwyau yn fwyd daionus, sy’n uchel mewn omega 3, ac yn llawn maeth. Mae’r adar yn cael eu bwydo ar ddiet heb fod yn un GM sy’n rhoi iddyn nhw tuag 85% o’u gofynion dyddiol, ac mae’r ieir yn cael y gweddill wrth ‘grwydro’r buarth’. Mae gennym drefniadau monitro Salmonellae ers blynyddoedd lawer ac ymhell cyn i brofion gorfodol gael eu cyflwyno. Erbyn hyn, mae profion gwyddonol wedi profi fod wyau yn iachus. Mae pryderon yn y gorffennol am golesterol ac wyau wedi diflannu gan y credir fod diet newydd yr ieir wedi lleihau’r lefelau hyn. Mae gennym hefyd amgylchedd gwaith iachus, ac oriau sy’n gweddu i deuluoedd. Credwn fod Birchgrove yn cynhyrchu bwyd diogel a dibynadwy. Mae ein holl arferion ffermio yn rhai cynaliadwy.

Ffermio gyda chydwybod

Mae ein harferion ffermio yn seiliedig ar god moesegol iawn. Mae’n bwysig inni ein bod yn gwneud y dewisiadau cywir. Ni ddefnyddir unrhyw blaladdwyr na chwynladdwyr.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i annog busnesau, awdurdodau lleol a defnyddwyr yng Nghymru i brynu a defnyddio bwydydd rhanbarthol lleol wrth baratoi cymaint o brydau bwyd ag y gallant.

Mae Birchgrove wedi bod yn weithgar iawn yn hyrwyddo cynhyrchion bwyd ’Brand Cymru’, a chymerwn bob cyfle i ymgyrchu dros drefniadau labelu bwyd cliriach a mwy penodol.

Rydym yn cyflogi naw aelod o staff. Mae pob un yn byw’n lleol. Mae gennym oriau gwaith hyblyg sy’n gweddu i deuluoedd.

Rydym hefyd wedi annog sawl fferm yn y cylch i ddechrau cynhyrchu wyau, ac rydym wedi’u helpu gyda phob agwedd ar y broses.

Plannu Coed Brodorol

Rydym wedi plannu dros 300 o goed afal, gellyg, bedw arian a chnau Ffrengig i wneud bywyd ychydig yn fwy anturus i’n hieir, fel y gallant fwynhau porthianna a phalu o gwmpas fel y byddent yn y gwyllt.

Nawdd

Rydym yn noddi a chefnogi cymaint o elusennau a mudiadau ag y gallwn.