Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Fluffy Cloud Fun-Packed Creative Design

Ieir & Wyau

Mae cywion ieir yn tarddu o adar y jyngl, sy’n golygu fod rhyddid a’r gallu i grwydro mor naturiol iddyn nhw ag y mae inni.

Mae tua 24 biliwn o gywion ieir yn y byd!

Mae wy mawr yn cynnwys tua 70 calori ac mae’n cael ei ystyried yn llawn maeth. Golyga hynny fod wyau’n darparu cyfran dda o’r maeth sydd ei angen arnom o’u cymharu â’r calorïau a ddarparant.

Nid yw pob cyw iâr yn byw bywydau hapus, ond yn Birchgrove mae lles y cywion ieir yn hollbwysig. Dyna pam yr ydym wedi gwirfoddoli i gael ein monitro gan Gynllun Bwyd Rhyddid yr RSPCA ac rydym yn Llysgenhadon Bwyd Rhyddid.

Defnyddiwn ddau fath o gyw iâr; y Bovan a’r Amber Link. Mae’r ddau’n frid cymysgryw, ac yn ein barn ni nhw yw’r gorau ar gyfer wyau buarth gan eu bod yn cael eu hystyried yn ‘borthianwyr da’.

Ar gyfartaledd mae ein hieir yn dodwy wy y dydd ac mae ein holl wyau’n cael eu casglu’n ddyddiol, eu stampio gyda’n cod gyr unigryw ac maen nhw ar eich plât o fewn 2 ddiwrnod i gael eu dodwy.

Weithiau efallai y gwelwch felynwy dwbl yn un o flychau Birchgrove; mae’r rhain yn tueddu cael eu dodwy gan ieir ifanc. Yr enw ar yr ieir hyn yw cywen ac ar y cyfan maen nhw’n ieir o dan 25 wythnos oed.

Rydyn ni’n rhoi mwy o ryddid a lle i’n hieir na’r hyn sy’n cael ei argymell gan DEFRA, sy’n golygu fod ganddyn nhw’r lle i allu torheulo neu gysgodi, gan ddibynnu ar y tywydd.

Mae pob un o’n hieir yn cael eu brechu rhag Salmonellae, ac maen nhw’n iachus a hapus. Rydyn ni eisiau ichi fod felly hefyd!

Mae bwyd a dwr ar gael i’n holl ieir trwy gydol y dydd, ond trwy fod yn ieir buarth maen nhw’n cael eu hannog i fynd allan a chrwydro.
 
Nid yw ein hieir yn dod i unrhyw gysylltiad â bwyd GM; maen nhw’n mwynhau porthiant o ansawdd uchel ac ambell i bryfyn.

  • Blychau wyau

    Hefyd ar gael fel pecyn teulu